www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Klasyfikator Rekombinacji DNA » Przykładowe użycie klasyfikatora DNA

Przykładowe użycie klasyfikatora DNA

Przykład przeprowadzono na jednej iteracji algorytmu, a dane przykładowe pochodzą z [1]. Poniżej przedstawione są parametry wejściowe algorytmu:

Rysunek 6.2: Dyskretyzacja danych wejściowych

Źródło: Badania własne

Poszczególne parametry mają następujące znaczenia:

mindist
- minimalna różnica pomiędzy chromosomami,
maxdist
- maksymalna różnica pomiędzy chromosomami,
maxpula
- maksymalna pula chromosomów, z których losowane będą chromosomy poddawane operacji cross-over i mutacji,
N
- ilość przedziałów dla dyskretyzacji,
pmut
- prawdopodobieństwo mutacji, zazwyczaj bardzo małe,
rmut
- "promień mutacji", czyli maksymalny promień od punktu mutowanego,
pcross
- prawdopodobieństwo przeprowadzenia krzyżowania (cross-over),
mincorel
- minimalny współczynnik korelacji (dopasowania).

Poniżej przedstawione jest wywołanie funkcji classDNA w środowisku Matlab:

W funkcji classDNA wyszukiwany jest najbardziej odpowiedni chromosom dla każdego wektora, przy każdej iteracji do zmiennej ch (tabela 6.1 ) przypisywany jest i - ty wektor macierzy wejściowej.

Tablica 6.1: Wektor ch
1,1700202430,435889894-0,527656188-1,078253949
 

Źródło: Badania własne

Funkcja zwraca losowy chromosom, z puli maxpula najlepiej dopasowanych chromosomów (tabela 6.2 ).

Tablica 6.2: Chromosom odpowiedzi
1,193240,361928-0,460348-1,11094
 

Źródło: Badania własne

Kolejny krok realizowany przez algorytm, to opcjonalna dyskretyzacja:
if (N > 0)
chromosom = discretMatrix(chromosom, N);
end;

po której następuje konwersja wektora na kod quasi-DNA

dna = convertToDNA(chromosom);

Wykres 6.3 przedstawia chromosom, przed oraz po konwersji na quasi-DNA.Rysunek 6.3: Wykres ilustrujący konwersje na quasi-DNA

Źródło: Badania własne

Jak wiemy, kod DNA jest kodem trójkowym, tak więc konwersja polegała na losowym podziale każdego "kodonu" na 3 liczby, których suma jest równa wartości "kodonu".

Po tej operacji, możemy przeprowadzić proces krzyżowania chromosomów. W matlabie realizuje się to za pomocą następującej funkcji:

[dna1 dna2 ilecross] = crossOver(dna,convertToDNA(ch),pcross);

Tabela 6.3 przedstawia wyjściowe wektory dna1 oraz dna2 po operacji crossing-over.

Tablica 6.3: Wektory dna1 oraz dna2 po crossing-overL.p. DNA1 DNA2


1 0,291366416 0,6277375162 0,116878266 0,6908139903 0,211059595 0,4254044614 0,120026897 0,1122589765 0,017489069 0,1927112986 0,056957725 0,2983739297 -0,445365159-0,3190089688 -0,043381937-0,0224001829 -0,038909092-0,11893885110 -0,236013391-0,42210769811 -0,160681180-0,13896567812 -0,735960931-0,495465072 

Źródło: Badania własne

Następnym krokiem jest wykonanie ewentualnej mutacji na obu chromosomach.
% Mutowanie
[dna1 mut1] = mutacja(dna1, p_mutacji, r_mutacji);
[dna2 mut2] = mutacja(dna2, p_mutacji, r_mutacji);

Na koniec musimy zdekodować chromosomy zapisane w kodzie DNA,
% Dekodowanie DNA
chromosom1 = decodeDNA(dna1);
chromosom2 = decodeDNA(dna2);

oraz sprawdzić, który chromosom ma najwyższą korelację z wektorem ch. Jeśli oba chromosomy mają korelację większą od progowej, zostają wówczas dodane do macierzy wyjściowej DNA (tabela 6.4 ).
% Szukanie najbardziej podobnych chromosomów
% (funkcja przystosowania)
corel1 = korelacja(ch, chromosom1);
corel2 = korelacja(ch, chromosom2);

if (corel1 > min_corel && corel2 > min_corel)
    out = [out; chromosom1; chromosom2];
elseif (corel1 > corel2)
    out = [out; chromosom1];
else
    out = [out; chromosom2];
end;

Tablica 6.4: Macierz wyjściowa po pierwszej iteracji

L.p. P1 P2 P3 P4

1 0,6193042760,194473691-0,527656188-1,132655502

2 1,7439559660,603344203-0,460348000-1,056538447

 

Źródło: Badania własne

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.