www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Znaczenie poprawnej normalizacji danych » Wybór formuły i parametrów normalizacyjnych

Wybór formuły i parametrów normalizacyjnych

Przy wyborze parametrów normalizacyjnych należy brać pod uwagę nie tylko rodzaj przyjętej jednostki statystycznej, której wybór zależy z kolei od celu oraz charakteru podejmowanych analiz, ale również typ danych statystycznych. Wybór formuły normalizacyjnej zależy bowiem także od tego, czy korzysta się z szeregów przekrojowych, czasowych lub przekrojowo-czasowych. W przypadku szeregów czasowych ważne jest rozróżnienie szeregów okresów (strumieni) od momentów (zasobów) [27, 22].

Istotną rolę przy wyborze formuły normalizacyjnej odgrywa również charakter zmiennych diagnostycznych. Wybór cech, tak jak wybór jednostki statystycznej, zależy przede wszystkim od celu i zakresu planowanych badań porównawczych. W literaturze przedmiotu znajdują się wskazania, według których im więcej jest zmiennych opisujących badane złożone zjawisko ekonomiczne, tym większy zasób informacji. Pod pojęciem zasobu informacji w badaniach statystycznych rozumie się np. walor dyskryminacyjny (mierzony np. poziomem lub zakresem zmienności), powiązania korelacyjne (mierzone np. współczynnikiem korelacji liniowej), dopuszczalne działania lub relacje (mierzone zakresem możliwych do zastosowania narzędzi statystyczno-ekonomicznych). Rozmiar zgromadzonego zasobu informacji decyduje o zakresie i szczegółowości możliwych do przeprowadzenia analiz. Jednocześnie jego nadmiar może powodować trudności z interpretacją otrzymywanych wyników oraz problem z pozyskiwaniem kompletnych i wiarygodnych danych statystycznych [27, 22].

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.